Baterie i akumulatory

Żyjemy coraz szybciej – wraz ze zmianą stylu naszego życia, zmienia się również nasze otoczenie. Nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania bez współczesnych zdobyczy techniki. Trzeba mieć jednak świadomość z​agrożeń, jakie dla środowiska naturalnego niesie rozwój cywilizacyjny. Kluczowe staje się, z punktu widzenia ekologii, zagospodarowywanie odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne unieszkodliwianie. Marka ŠKODA nie tylko wspiera tę ideę, ale podejmuje także wysiłki skierowane w stronę ochrony środowiska naturalnego. ​

 

Bądźmy świadomi!

 

W dobie powszechnego stosowania wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niezwykle istotne staje się uświadomienie sobie, jak ważna jest właściwa gospodarka odpadami. Wyrzucanie sprzętu elektrycznego, zużytych baterii i akumulatorów staje się dziś problemem, którego nie wolno ignorować. Tak zwane „elektro-śmieci” to wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który chcemy wymienić na nowy, lub który posiada usterkę, niedającą się naprawić. To również baterie lub akumulatory, które chcemy wymienić na nowe.

​ „Elektro-śmieci” nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego, czy przedsiębiorstwa – grozi to karą grzywny. Należy je oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza należy oddawać wyłącznie do punktów zbierania. Przed oddaniem zużytego urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych, należy pamiętać o wyjęciu baterii i akumulatorów.​​

 

Jak chronić środowisko?

 

Na racjonalne gospodarowanie odpadami składa się:

 • wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii
 • zmniejszenie ilości materiałów i energochłonności produkcji (stosowanie czystych technologi​i),
 • wykorzystywanie analizy „cyklu życia produk­tu”, tzn. produkcji, transportu, opakowania, użytkowania, ewentu​alnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania
 • kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazy­wanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie.

Poznanie źródeł odpadów, opracowywanie metod skutecznego zmniejszania ich negatywnego wpływu na środowisko, i wreszcie, wprowadza­nie nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodza- ju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii – to pierwszy krok do skutecznej ochrony środowiska naturalnego.​​​

 

Recykling

 

Jedną z metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest ich recykling.

Proces ten polega na poddaniu odpadów odpowiedniej obróbce pozwalającej na prawie całkowity odzysk zawartych w nich związków. Główną przeszkodą w stosowaniu tej metody są wysokie koszty budowy i eksploatacji linii technologicznej. Mając na uwadze fakt, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym zasoby surowców naturalnych ulegają zmniejszaniu, wydaje się, że ten sposób postępowania ze zużytymi produktami będzie w przyszłości dominował.

Konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu zbiórki i odzysku materiałów ze zużytych lub przeterminowanych ogniw sprawiła, że w okresie ostatnich 10 lat w kilku państwach europejskich powstały podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem akumulatorów i baterii.

W zależności od rodzaju odpadów (ogniwa jednego typu lub mieszanina ogniw) w procesie recyklingu baterii stosuje się trzy podstawowe metody odzysku materiałów ze zużytych elektrochemicznych źródeł prądu:

 • Mechaniczne, polegające na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach, a następnie na rozdzieleniu powstałych frakcji (elementy plastikowe, papierowe itp.).
 • Hydrometalurgiczne, polegające na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach bądź zasadach.
 • Termiczne, polegające na odzysku materiałów poprzez wytopienie metali w specjalnych piecach. Wprowadzenie dodatkowego etapu do powyższego procesu pozwala na odzysk tlenków metali (Fe, Mn, Zn).

Przedstawione powyżej metody odzysku materiałów ze zużytych i przeterminowanych akumulatorów i baterii poprzedzone są zazwyczaj etapami wstępnymi:

 • zbiórką zużytych lub przeterminowanych baterii i akumulatorów
 • segregacją odpadów zawierających różnego rodzaju akumulatory i baterie

 

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektronicznych

 

W celu bezpiecznej eksploatacji różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, należy kierować się następującymi zasadami:

 • Czytaj instrukcję obsługi urządzenia, w którym masz zastosować akumulator lub baterię.
 • Zainstaluj ogniwo zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (–) umieszczonymi na ogniwie i w odbiorniku energii.
 • Wymieniaj pojedyncze ogniwo pracujące w urządzeniu jedynie na ogniwo tego samego typu.
 • Przechowuj ogniwa w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Przechowywanie ogniw w podwyższonej temperaturze sprzyja ich samorozładowaniu.
 • Stosuj do ładowania ogniw odwracalnych wyłącznie ładowarki przeznaczone do konkretnego typu ogniw. Nie stosuj w urządzeniu ogniw różnego typu oraz tego samego typu, ale częściowo rozładowanych.
 • Nie ładuj ogniw pierwotnych - może to spowodować eksplozję ogniwa.
 • Nie wrzucaj ogniw do ognia.
 • Nie przechowuj ogniw razem z przedmiotami meta­lowymi. Spowodować to może zwarcie biegunów ogniwa, a w konsekwencji jego rozładowanie.

 

​PAMIĘTAJ!

 

 

1. Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.

2. Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.

3. Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo-usługowych, urzędach.

4. W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów.

5. Zwracaj także uwagę na lokalne akcje organizowane w Twoim mieście, jak. np. Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, które także umożliwiają pozbycie się tego rodzaju odpadów, bez zagrożenia dla środowiska.